kredyt rewolwingowy dla firm 17 Mar, 2017

Kredyt rewolwingowy a kredyt w rachunku bieżącym

Usługą bankową, z której coraz chętniej korzystają rolnicy i przedsiębiorcy, jest kredyt w rachunku bieżącym. Kredytobiorca może otrzymać w dowolnym czasie środki niezbędne mu do prowadzenia działalności w całym okresie obowiązywania umowy kredytowej.

Kredyt rewolwingowy a kredyt w rachunku bieżącym z całą pewnością nie są tożsame, jednak zachodzi między nimi wiele podobieństw. Przede wszystkim oba zobowiązania mają charakter odnawialny. W przypadku wykorzystania dostępnego limitu, kolejny pobór pieniędzy będzie możliwy dopiero po spłacie części lub całości kredytu. Z założenia obie usługi bankowe są krótkoterminowe, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby bank udzielił takich zobowiązań na dłuższy czas. Jest to już jednak zależne od oferty konkretnej instytucji kredytowej oraz warunków umowy o kredyt.

Innym sposobem wyznaczenia limitu cechuje się kredyt rewolwingowy, a kredyt w rachunku bieżącym jest kształtowany przede wszystkim w oparciu o wysokość dochodów osiąganych przez rolnika lub przedsiębiorcę w danym okresie rozliczeniowym. Zwykle jest to okres 3 miesięcy przed terminem, w którym kredytobiorca korzysta z dobrodziejstwa tego zobowiązania. Istotne jest to, że przy ustaleniu limitu bierze się pod uwagę wyłącznie dochody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności. Oznacza to, że wszelkie inne przepływy gotówkowe nie będą miały znaczenia przy wyznaczeniu maksymalnej wysokości zobowiązania.
Przy ustalaniu limitu dla przedsiębiorcy, którego działalność gospodarcza ma charakter sezonowy, zwykle bierze się pod uwagę dłuższy okres czasu niż 3 miesiące. Wynika to z faktu, że taka aktywność wiąże się z dużymi zyskami, ale tylko w krótkim czasie. Limit musi być dostosowany do realnych możliwości kredytobiorcy, dlatego ocenia się jego zdolność do spłaty w dłuższej perspektywie. Taki zabieg jest zabezpieczeniem nie tylko dla banku, ale również dla jego klienta.
Środki, które trafiają na rachunek bieżący obciążony kredytem, w pierwszej kolejności służą do jego spłaty. Dzięki temu bank ponosi mniejsze ryzyko związane z niespłaceniem kredytu przez klienta. Tą uciążliwość instytucje kredytowe zwykle rekompensują klientom poprzez zaoferowanie im preferencyjnych warunków spłaty. Należy mieć jednak na uwadze, że tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności ma pierwszeństwo przed roszczeniami banku.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *